Rreth Projektit

Kufizimet e portalit

Rreth projektit

Projekti "Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent - PPHT" është një projekt 12 mujor i realizuar nga Lëvizja FOL dhe mbështetur nga USAID-i përmes aktivitetit Komuna Transparente, Effektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM). Objektivi kryesor i këtij projekti ka qenë zhvillimi i portalit të hapur të prokurimit për të rritur transparencën e shpenzimeve publike. Kjo është arritur duke grumbulluar dhe strukturuar informacionin mbi kontratat publike të publikuara nga platforma e prokurimit të menaxhuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP).

Ideja e Lëvizjes FOL për "Portalin e Prokurimit të Hapur dhe Transparent" në Kosovë u frymëzua nga portali "Kontratat Publike të Hapura në Sllovaki" i Transparency International në Sllovaki.  

Të dhënat në Portal  

Portali përmban informata për kontratat publike të dhëna nga Republika e Kosovës që nga viti 2010. Portali ka një saktësi 100% të të dhënave të siguruara, të cilat janë filtruar paraprakisht. Nga KRPP janë nxjerrë gjithsej 48,124 kontrata të cilat janë filtruar dhe përpunuar. Prej 48,124 kontratave të përpunuara, 85.43% janë përjashtuar për shkak të gabimeve teknike. Gabimet e mëdha teknike përfshijnë mungesën e datës së publikimit, mungesën e vlerës monetare, mospërputhjet e emrit të operatorit ekonomik në mes të platformës së KRPP-së ARBK-së, vlera e gabuar monetare, anulimi etj. Një listë me këto arsye mund ta gjeni nën butonin ‘’Kufizimet e portalit’’.

Pas procesit të filtrimit, në portal u përpunuan gjithsej 14.57% kontrata me saktësi 100%. Nga viti 2018 e tutje, portali mbledh të dhënat përmes një procedure automatike nga platforma e KRPP-së.

Pasi që në Kosovë kontratat nuk janë të hapura, portali ofron informacion bazë për çdo kontratë që është nënshkruar nga autoritetet kontraktuese publike në Kosovë.

Të dhënat në portal janë të qasshme për përdoruesit në një format të lexueshëm duke u lejuar atyre të analizojnë dhe përdorin lloje të ndryshme të vizualizimit për qëllime monitorimi dhe hulumtimi.

Portali është ndërtuar që të freskohet me të dhëna gjatë tërë kohës si dhe të jetë i shkallëzueshëm për të përmbushur kërkesat e ardhshme.

Kufizimet e të dhënave

Të dhënat në këtë portal janë mbledhur nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik dhe Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Të dhënat u filtruan për t'iu përshtatur kërkesave me saktësi 100% për kategoritë përkatëse. Të gjitha fushat dhe filtrat janë funksionale, por për shkak të mungesës së të dhënave nuk janë ende në përdorim. Në butonin "Kufizimet e portalit" ne japim një listë të parregullësive dhe të metave që hasëm gjatë nxjerrjes së të dhënave.

Portali nuk përmban të gjitha kontratat e dhëna nga Republika e Kosovës. Ai shërben për të thjeshtuar të kuptuarit e të dhënave/numrave kur bëhet fjalë për shpenzimet publike dhe si i tillë përdoruesi nuk duhet ta ngatërrojë këtë portal me platformën zyrtare të prokurimit elektronik nga KRPP.

Nëse gjeni ndonjë informacion të pasaktë ose pasaktësi në portalin tonë, ju lutemi na kontaktoni në: [email protected]

Rreth Donatorit

Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent është mbështetur nga USAID-i përmes aktivitetit Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM).

USAID-i themeloi aktivitetin pesëvjeçar Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM) për të mbështetur Qeverinë e Kosovës në zbatimin e reformave anti-korrupsion dhe për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien e procesit të prokurimit në 38 komunat e Kosovës. Aktiviteti i USAID-it për Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse në Kosovë punon për të forcuar llogaridhënien dhe efektivitetin në prokurimin publik, si një mjet për të përmirësuar shërbimet publike dhe për të rritur besimin e qytetarëve, veçanërisht në nivel komunal. Duke punuar ngushtë me partnerët komunalë dhe duke mbështetur bashkëpunimin me qeverinë qendrore, agjencitë e pavarura, dhe shoqërinë civile, aktiviteti është duke forcuar kampionët kryesorë qeveritarë dhe duke promovuar ndryshimet lokale, për të krijuar ndikim të qëndrueshëm.

Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse e USAID-it gjithashtu është duke  mbështetur OSHC-të e kualifikuara  për të krijuar, zbatuar dhe promovuar ide, mekanizma dhe zgjidhje inovative që do të kontribuojnë në rritjen e rolit të qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile për të reduktuar dobësinë e qeverive komunale ndaj korrupsionit, promovimin e një sistemi transparent të prokurimit, dhe zbatimin e aktiviteteve të monitorimit që përmirësojnë ofrimin e shërbimeve qeveritare.

SQARIM

Ky portal është zhvilluar nga Levizja FOL, përmes një marrëveshjeje grantesh të lëshuar nga aktiviteti i USAID-it Komuna Transparente, Efikase dhe Llogaridhënëse në Kosovë (USAID TEAM). Pikëpamjet e autorit të paraqitura në këtë portal nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

FALENDERIME

Lëvizja FOL falenderon Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) për gatishmërinë e treguar gjatë zhvillimit të Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent. Ky portal nuk do të ishte i plotë pa bashkëpunimin dhe përkrahjen e KRPP-së.

Informacion shtesë  

Kur përdorni të dhënat nga ky portal për të riprodhuar, përpunuar ose krijuar aplikacione të reja nga ai, ne ju kërkojmë që ta citoni këtë portal si burim informacioni. Çdo ndërhyrje në natyrën teknike ose materiale të këtij serveri është e ndaluar. 

 

Lëvizja FOL

Str. Andrea Gropa, Nr.35, 10000 Prishtinë

Email: [email protected]

Celular: +386 (0) 49 131 542

 

Portali është në pronësi dhe menaxhim të Lëvizjes FOL

 1.Problemet me platformën e re të e-prokurimit nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 

Portali lexon të dhënat nga platforma e-prokurimi e KRPP-së. Nga viti 2016 prej KRPP janë marrë vetëm njoftimet për nënshkrimin e kontratës për të gjitha kontratat që janë publikuar në e-prokurim. Pasi e-prokurimi ka qenë në faze testuese nga 2016 deri në 2018, njoftimet për nënshkrim të kontratës janë publikuar paralelisht edhe në platformën e vjetër të prokurimit të menaxhuar nga KRPP. Nga viti 2018 të gjitha autoritetet kontraktuese janë të obliguara që të publikojnë njoftimet për nënshkrim të kontratës vetëm në platformën e-prokurimi. Para vitit 2018, kuotimet me vlerë nën 10,000 euro nuk janë publikuar në e-prokurim. Në platformën e-prokurimi ende nuk publikohen kontratat me vlerë minimale nën 1,000 euro. Megjithatë sipas raporteve vjetore të KRPP gjatë vitit 2017 nga të gjitha autoritetet kontraktuese, vlera totale e shumave minimale e kontraktuar ka arritur në 2,838,343.07

   2.  Problemet me platformën e vjetër të prokurimit nga KRPP 

Në platformën e vjetër të prokurimit janë lexuar vetëm njoftimet për dhënie të kontratës pasi nuk ka njoftime për nënshkrim të kontratës. Njoftimet për dhënie të kontratës shpesh janë anuluar nga OSHP, por këto anulime nuk reflektohen në këto njoftime duke i bërë shumë njoftime për dhënie të kontratës të pavlefshme.

3. Përditësimi i të dhënave

Portali përditësohet një here në javë përmes një sistemi të automatizur të komunikimit me KRPP.  

4. Numri i përgjithshëm i kontratave

Portali do të ofroj  informata për kontratat e dhëna nga Republika e Kosovës nga viti 2010 e tutje.  Në kohën e lansimit portali përmbanë të dhëna të kufizuara pasi procesimi i numrit total të kontratave do të varet nga numri i problemeve që gjenden në kontrata. Kontratat që gjenden në platformat e KRPP-së të cilat kanë probleme me vlerën e kontratës, kanë mungesë të datave të publikimit,  emrit të biznesit i cili nuk gjendet në ARBK dhe mungesa tjera nuk do të procesohen pasi nuk përmbushin kriterin e 100% të saktësisë. Këto kontrata do të pastrohen në mënyrë manuale. 

5. Problemet me vlerat e kontratave

Gjatë procesimit të kontratave janë hasur probleme me vlerat e kontratave. Në disa njoftime për dhënien e kontratës autoritetet kontraktuese kanë shënuar çmimin e vlerës për njësi në vend të shumës totale të kontratës. Këto kontrata nuk janë procesuar në portal dhe janë lënë për pastrim manual.

6. Ngatërresat në dokumente

Dokumentet e shkakruara nga KRPP përmes platformës së vjetër të prokurimit shpesh kanë qenë të ndryshme prej titullit me të cilin janë emërtuar. Në momentin kur është shkarkuar nga kompania është hapur një dokument tjetër, krejtesisht i kundërt me emrin me të cilin është shfaqur. Kjo ka shkaktuar probleme gjatë procesimit për shkak të mosperputhjes së të dhënave.

7. Mungesa e datës së nënshkrimit të kontratës

Një numër i njoftimeve për nënshkrimin e kontratës kanë pasur mungesë të datës së nënshkrimit të kontratës. Këto kontrata nuk janë futur në portal

8. Dallimet në numrat e prokurimit të kontratave

Në disa kontrata numri i prokurimit ka qenë i ndarë me karaktere të ndryshme si “-,/” apo edhe kuti të ndryshme, duke shkaktuar kështu vështiresi në lexim. Këto kontrata nuk janë procesur në portal.  

9. Të dhënat për kontratat kornizë

Në kontratat kornizë, kontrata është e ndarë në disa lote duke e bërë shumën totale të kontratës më të vështirë për t’u lexuar. Gjithashtuedhe numri i operatorëve ekonomik/furnizues është më i madh se një. Në kontratat kornizë është marrë vlera e parashikuar e kontratës dhe i është regjistruar si vlerë totale të gjithë operatorëve që janë fitues të asaj kontrate, pa paragjykuar vlerën e seclit operator. 

10. Numri i autoriteteve kontraktuese

Në platformën e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik janë gjetur rreth 220 Autoritete Kontraktuese, ndërsa në platformen E-prokurimi figurojnë rreth 172 Autoritete Kontraktuese. Kjo ka ndodhur për shkak se në platformën e KRPP-së ndodhen disa entitete brenda një institucioni si për shembull listohet Ministria e Shëndetësisë si Autoritet Kontraktues dhe Ministria e Shëndetësisë  Njësia Implementuese e Projektit si Autoritet i veçantë kontraktues. Ky diferencim nuk paraqitet në platformën e E-prokurimit. Për këtë arsye në portal është përdorur opsioni “parent” ku të gjitha njësite që i perkasin një ministrie janë futur brenda institucionit si Autoritet i vetëm kontraktues. 

11.Dallimi në emrat e bizneseve

Në platformen e KRPP-së vazhdimisht është hasur në raste kur biznesit të njejtë i është shkruar emri ndryshe, në disa vndë duke shtuar fjalen SHPK e në disa raste duke munguar ajo. Në disa raste emri është shkruar me thonjeza, me shkronja të mëdha, e në kontrata tjera me emra të ndryshëm. Kjo ka shfaqur problem gjatë procesimit të të dhënave për një operator ekonomik. Megjithatë, të dhënat për emrat e bizneseve në kontratë janë verifikuar per çdo biznes me platformën e Agjencise së Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë (shkronjë për shkronjë) për të ofruar të dhëna sa me te sakta për secilin biznes që është kontraktuar nga institucionet publike.

12. Vlera e kontratës e shënuar gabim

Ndarja e shifrës me karaktere si “.” dhe “,” në disa raste e ka vështirësuar përcaktimin e saktë të vlerës së disa kontratave. Për më tëpër shumë kontrata kanë pasur çmimin për njësi, pra nuk ka figuruar vlera totale e kontratës. Në rastin e parë, kompania që ka zhvilluar portalin ka krijuar një algoritëm të veçantë që e ka përcaktuar çmimin e saktë të secilës kontratë. Ndërkaq në rastin e dytë gjatë kërkimit të kontratës, në rast se përdoruesi hasë në një kontratë të tillë, mund tëe gjejë një fusnotë e cila e shpjegon se si është përcaktuar vlera e secilës njësi dhe sa ka qenë vlera e parashikuar e kontratës.

13. Anulimi i kontratave

Njoftimet për dhënie të kontratës janë anuluar shpesh nga OSHP duke bërë që në platformën e prokurimit të figurojnë njoftime për dhënie të kontratës së paqenë. Portali ka kërkuar në mënyrë automatike njoftimet për anulim. Në rastet kur këto kontratat me të njëjtin emër gjenden edhe në njoftim për dhënie të kontratës edhe në njoftimin për anulim, ato janë larguar nga portali dhe nuk janë procesuar. Këto konrata do të procesohen manualisht. 

14. Anulimi i anulimit të kontratave

Në platformën e prokurimit nga KRPP ka edhe njoftim për anulim të njoftimit për anulim. Këto njoftime duhet të verifikohen me kontratën bazë, prandaj kontratat që kanë emër të njejtë me këto njoftime janë larguar nga portali dhe do të procesohen manualisht.